top of page
MÌ XÁ XÍU TÔM

CƠM, MIẾN MÌ - RICE, GLASS NOODLE, NOODLE

MUSTTRY-01.png

1/ CƠM CHIÊN TỎI & TRỨNG

     Fried garlic rice with egg

2/ CƠM CHIÊN GẠO LỨC HẠT ĐIỀU & HẢI SẢN

      Fried brown rice with cashew nuts & seafood

3/ CƠM CHIÊN GẠO LỨC GÀ & HẠT ĐIỀU

      Fried brown rice with chicken & cashew nuts

4/ CƠM CHIÊN CÁ MẶN GÀ XÉ

      Fried rice with salted fish & shredded chicken

5/ CƠM CHIÊN HẢI SẢN

      Fried rice with seafood

6/ CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

     "YangZhou" fried rice

7/ CƠM CHIÊN HẠT BẮP VÀ CUA TEEMAY

      Fried rice with corn & crab meat TeeMay

8/ MÌ QUẢNG

      "Quang" noodles

9/ MÌ XÀO THỊT GÀ

        Stir-fried noodles with chicken

10/ BÚN CHẢ CÁ

       Vietnamese fried fish cake noodles soup

11/ MIẾN XÀO HẢI SẢN

        Stir-fried glass noodles with seafood

12/ MÌ XÀO BÒ

        Shrimp charsiew noodles

13/ MÌ XÀO HẢI SẢN

      Soft stir-fried seafood noodles 

14/ MÌ XÁ XÍU

      Shrimp charsiew noodles

15/ BÚN BÒ HUẾ

       "Hue" noodles

16/ MÌ XÁ XÍU TEEMAY

      Teemay's shrimp charsiew noodles,

      pig heart, fried wonton

17/ BÚN BÒ HUẾ TEEMAY

       "Hue" noodles thinly slice flanks, pork hock,

       thick vermicelli in Hue special broth

18/ MIẾN XÀO TÔM, CUA

        Stir-fried glass noodles with prawns & crab meat

MUSTTRY-01.png
MUSTTRY-01.png

MÓN GÀ & VỊT - CHICKEN & DUCK DISHES

ỨC GÀ - CHICKEN BREAST

1/ GÀ KHO GỪNG

      Braised chicken with ginger

2/ GÀ KHO SẢ ỚT

      Braised chicken with lemongrass & chilli

3/ GÀ XỐT ME

      Sautéed chicken with tamarind sauce

4/ GÀ XÀO HẠT ĐIỀU

      Sautéed fillet chicken with cashew nuts & bell peppers

5/ GÀ CHIÊN XỐT MẬT ÔNG

      Fried chicken with honey sauce

6/ GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

      Sautéed chicken with fish sauce

MÓN VỊT - DUCK DISHES

1/ VỊT KHO GỪNG

      Braised duck with ginger

2/ VỊT KHO SẢ

      Braised duck with lemongrass

3/ VỊT OM SẤU

      Braised duck with dracontomelon

GÀ CHIÊN XỐT MẬT ONG

GÀ TA - FREE RANGER CHICKEN

1/ GÀ TA KHO GỪNG

     Braised free ranger chicken with ginger

2/ GÀ TA KHO SẢ

      Braised free ranger chicken with lemongrass & chilli 

3/ GÀ TA KHO LÁ QUẾ

      Braised free ranger chicken with basil leaves

4/ GÀ TA QUAY KÈM XÔI CHIÊN

      Roasted free ranger chicken served with crispy fried sticky rice

DATTRUOC-01.png

MÓN CANH - VIETNAMESE SOUP

GÀ TA KHO GỪNG

1/ CANH HẸ NẤU THỊT BẰM & ĐẬU HỦ NON

     Chives soup with minced pork & soft tofu

2/ CANH BÍ ĐỎ TÔM TƯƠI

      Pumpkin soup with chopped prawn

3/ CANH ỨC GÀ LÁ GIANG

      Chicken fillet soup with "La Giang" leaf

4/ CANH NGHÊU THÌ LÀ

      Clams soup with dill, star fruit & tomato

5/ CANH CHUA CÁ HÚ/ CÁ LÓC

      Sweet & sour soup with catfish/ snakehead fish,

      tomato, okra & pineapple

6/ CANH MĂNG CHUA CÁ HÚ

     Sour bamboo shoot soup with catfish

7/ CANH CUA RAU ĐAY MÙNG TƠI

      Minced field crab soup with jute plant

      & malabar spinach

8/ CANH BẦU TÔM TƯƠI

      Group soup with chopped prawn

9/ CANH KHOAI MỠ TÔM THỊT

      Purple yam soup with pork & prawn

10/ CANH SẤU SƯỜN NON

        Dracontomelon soup with pork & prawn

11/ CANH CHUA TÔM

        Sweet and sour soup with prawn, tomato,

        okra & pineapple

12/ CANH RIÊU TÔM

        Tangy soup with prawn, dill & chopped tomato

13/ CANH CHUA CÁ BỚP

      Sweet and sour soup with cobia fish, tomato,

      okra & pineapple 

14/ CANH CẢI CHUA SƯỜN NON 

      Sour mustard leaves soup with spare rib

15/ CANH RIÊU CÁ LĂNG

       Tangy soup with hemibagrus, dill & chopped tomato

CANH CUA RAU ĐAY MÙNG TƠI
canh nghêu thì là.jpg

MÓN GỎI - VIETNAMESE SALAD

MUSTTRY-01.png

1/ CHẢ CÁ GÀ GIÒN THÁC LÁC

     Roasted chicken skin stuffed with fish paste,

     sesame, onion, sweet & sour sauce

2/ GỎI CHAY THẬP CẨM

      Vietnamese salad mixed with tofu

3/ NỘM BÒ CÀ PHÁO

      Spicy beef salad with white eggplant

      & kumquat

4/ GỎI XOÀI TÔM SÚ

      Mango salad with prawns

5/ GỎI GÀ HẠT ĐIỀU

      Chicken salad with cashew nuts

6/ GỎI TIẾN VUA

     "Tien Vua" salad with pork & prawns

7/ GỎI TRÁI ỔI

      Guava salad with seafood

8/ GỎI BƯỞI HẢI SẢN

      Pomelo salad with pork & prawns

9/ GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT

      Lotus stems salad with pork & prawns

MÓN CUỐN - WRAP & ROLL

1/ CHẢ GIÒ TÔM GÀ

     Deep fried seafood spring rolls

     with shrimps & chiecken

2/ CHÀ GIÒ TÔM CUA

      Deep fried seafood spring rolls

3/ CHẢ GIÒ TEEMAY

      Deep fried seafood spring rolls

      with fresh fruit & mayonnaise sauce

MUSTTRY-01.png
GỎI GÀ HẠT ĐIỀU
GỎI NỘM BÒ CÀ PHÁO
CHẢ GIÒ TEEMAY

SNACK WITH BEER

1/ KHOAI TÂY CHIÊN

     French fries

2/ BẮP XÀO BƠ

      Sautéed corn with butter

3/ MIXED CHIPS

      With two dipping sauces

4/ CÁNH GÀ TẨM VỊ CAY CHIÊN GIÒN

     Crispy chicken wings with spicy sauce

5/ SỤN GÀ CHÁY TỎI

      Stir-fried chicken cartilage with garlic

6/ MỰC RANG MUỐI TỎI

      Stir-fried squid with rock salt & garlic

7/ BÒ RANG MUỐI

     Stir-fried beef with rock salt

SỤN GÀ CHÁY TỎI.jpg
BÒ RANG MUỐI.jpg

MÓN BÒ - BEEF DISHES

1/ BÒ LÚC LẮC

     Sautéed cube beef with green peppers

2/ BÒ XÀO HÀNH CẦN

      Sautéed beef with onions & celery

3/ BÒ XÀO THƠM CÀ CHUA

      Sautéed beef with pineapple & tomato

4/ BÒ XÀO HẠT ĐIỀU

     Sautéed beef with cashew nuts

5/ BÒ XÀO TIÊU XANH

      Sautéed beef with green peppers

6/ BÒ XÀO SA TẾ

      Sautéed beef with spicy sauce

7/ BÒ XÀO NGŨ SẮC

     Sautéed beef with vegetables

8/ BẮP BÒ KHO TIÊU XANH

      Stewed beef shank with green peppers 

9/ BẮP BÒ MẮM NHĨ TIÊU XANH

      Stewed beef shank with fish sauce

      green peppers

10/ BẮP BÒ HẦM MẮM NHĨ

        CUỐN BÁNH TRÁNG

        Casseroled beef shank in thick fish sauce

MUSTTRY-01.png
BÒ XÀO THƠM CÀ CHUA.jpg

MÓN HEO - PORK DISHES

1/ BA RỌI CHIÊN SẢ ỚT

     Fried pork belly with lemongrass & chilli

2/ THỊT KHO TIÊU

      Braised pork with black pepper in clay pot

3/ THỊT KHO TRỨNG

      Braised pork with eggs in coconut juice

4/ BA RỌI CHIÊN NƯỚC MẮM

     Fried pork belly with fish sauce

5/ THỊT KHO CƠM DỪA TEEMAY

      Braised pork with coconut meat TeeMay

6/ SƯỜN NON XỐT CHUA NGỌT 

      Sautéed pork ribs with sweet & sour sauce

7/ SƯỜN NON RAM MẶN

     Braised pork ribs in clay pot with

     caramelized sauce

8/ SƯỜN KHO TIÊU

      Braised pork ribs with black pepper in clay pot

9/ SƯỜN NON XỐT MẬT ONG

      Braised pork ribs on clay pot with honey

MUSTTRY-01.png

HẢI SẢN & CÁ - SEAFOOD & FISH DISHES

1/ MỰC RANG TIÊU XANH 

     Sautéed squid with green peppers

2/ MỰC XÀO SA TẾ

      Sautéed squid with satay sauce

3/ MỰC XÀO CHUA NGỌT

      Sautéed squid with sweet & sour sauce

4/ MỰC XỐT ME

      Sautéed squid with tamarind sauce

5/ TÔM SÚ RANG MUỐI

      Sautéed prawn with rock salt & garlic

6/ TÔM SÚ XỐT ME

      Sautéed prawn with tamarind sauce

7/ TÔM XÀO SA TẾ

      Sautéed prawn with satay sauce

8/ TÔM RIM THỊT

     Braised prawn with pork belly

9/ TÔM KHO ĐÁNH

      Braised prawn in central's style

10/ CÀ RI TÔM BÁNH MÌ/ BÚN TƯƠI

        Prawn curry served with bread

        / fresh vermicelli

11/ TÔM SÚ XỐT TRỨNG MUỐI

       Sautéed prawn with salted egg

12/ TÔM NƯỚNG MUỐI ỚT (300G)

       Grilled prawns with salt & chilli (300g)

13/ CÁ HÚ/ CÁ LÓC KHO TỘ

       Braised catfish/ snakehead fish in clay pot

       with caramelized sauce

14/ CÁ THU CHIÊN MẮM XOÀI

        Deep fried mackerel with young mango

15/ CÁ THU CHIÊN XỐT CÀ

        Fried mackerel with tomato sauce

16/ CÁ THU KHO THƠM

        Braised mackerel in coconut juice & pineapple

17/ CÁ CHẼM CHIÊN XỐT CHANH DÂY

       Fried seabass with passion fruit sauce

18/ CÁ CHẼM CHIÊN XỐT ME

        Fried seabass with tamarind sauce

19/ CÁ BỚP KHO TỘ

       Braised cobia in clay pot with caramelized sauce

20/ CÁ CHẼM NƯỚNG MUỐI ỚT

        Grilled seabass with salt & chilli

21/ MỰC TRỨNG CHÁY TỎI

        Fried baby squid with garlic

22/ MỰC TRỨNG HẤP GỪNG

        Steamed baby squid with fresh ginger

23/ MỰC TRỨNG XỐT ME

        Fried baby squid with tamarind sauce

24/ CUA LỘT CHIÊN GIÒN XỐT ME/ CHANH DÂY/

        TRỨNG MUỐI/ RANG MUỐI TỎI

        Fried soft shell crab with tamarind sauce/

        passion fruit sauce/ salted egg/ salt & garlic

25/ MỰC NƯỚNG MUỐI ỚT (300G)

        Grilled squid with salt & chilli (300g)

DATTRUOC-01.png
MỰC XÀO CHUA NGỌT.jpg
CÁ HÚ KHO TỘ.jpg
TÔM RIM THỊT.jpg
CÁ THU SỐT CÀ.jpg
MỰC TRỨNG XỐT ME.jpg

MÓN MIỀN BẮC - NORTHERN VIETNAM DISHES

1/ HẾN XÀO XÚC BÁNH ĐA

     Stir-fried river mussel, served with grilled rice cake

2/ THỊT LUỘC CÀ PHÁO MẮM TÔM

      Steamed pork belly, served with white eggplant & shrimp paste

3/ CÁ NỤC KHO CÀ

      Braised pompano fish with tomato

4/ CHẢ CÁ THÁC LÁC THÌ LÀ

      Fish cake with dill

5/ BA RỌI XÀO MẮM RUỐC KÈM ĐẬU RỒNG LUỘC

      Sautéed bacon with shrimp paste, served with winged beans

6/ GỎI TÉP ĐỒNG XÚC BÁNH ĐA

      Small shrimp salad, served with grilled rice cake

7/ LƯƠN XÀO CỦ CHUỐI VÀ LÁ LỐT

    Sautéed eel with banana shoot & betel leaf

8/ LƯƠN ÔM CHUỐI ĐẬU

      Simmered eel with young green banana & tofu

9/ CÁ LĂNG OM DƯA CHUA

     Simmered Hemibagrus fish with pickled mustard greens

10/ CÁ LĂNG KHO NGHỆ

      Braised hemibagrus fish with fresh turmeric

11/ CHẢ CÁ LÃ VỌNG

      "LA VONG" fish cake